அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை - நெடுந்தொடர்

அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை என்னும் இந்த அரசியல் தொடரில் தமிழர் போராட்ட வரலாற்றை விரிவாக விளக்குவது நோக்கமல்ல. அது ஒரு கடினமானதும் காலஅவகாசம் தேவையானதுமான சுமையான முயற்சி. மாறாக இத் தொடரில் முக்கியமான அரசியல்வாதிகளது கொலைகள் பற்றியே சொல்லப்படும்.  அவற்றை ஒட்டி அந்தக் கொலைகள் நடந்த காலச் சூழலில் அரசியல் வெப்ப தட்ப நிலைகள் பற்றியும் சுருக்கமாக சொல்லப்படும்.இடைக்கிடையே சில சுவையான சம்பவங்கள், சூடான திருப்பங்கள், மற்றும் சில சுத்துமாத்துக்கள் பற்றியும் தொட்டுக் காட்டப்படும். தொடர் முடியும் போது உங்கள் அபிப்பிராயங்களை அறிய மிக மிக ஆவல்.. 


|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

“அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை என்னும் இந்த அரசியல் தொடரில் தமிழர் போராட்ட வரலாற்றை விரிவாக விளக்குவது நோக்கமல்ல. அது ஒரு கடினமானதும் காலஅவகாசம் தேவையானதுமான சுமையான முயற்சி. மாறாக இத் தொடரில் முக்கியமான அரசியல்வாதிகளது கொலைகள் பற்றியே சொல்லப்படும்.
அவற்றை ஒட்டி அந்தக் கொலைகள் நடந்த காலச் சூழலில் அரசியல் வெப்ப தட்ப நிலைகள் பற்றியும் சுருக்கமாக சொல்லப்படும்.இடைக்கிடையே சில சுவையான சம்பவங்கள், சூடான திருப்பங்கள், மற்றும் சில சுத்துமாத்துக்கள் பற்றியும் தொட்டுக் காட்டப்படும். தொடர் முடியும் போது உங்கள் அபிப்பிராயங்களை அறிய மிக மிக ஆவல்.

பிரியமுடன்
அற்புதன்
(19.11.1994 தினமுரசில் அற்புதன் எழுதிய தொடர் நன்றியுடன் மீள் பிரசுரம் செய்யப்படுகிறது
இத்தொடரில் விளக்கப்படும்.

 1. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 1
 2. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 2
 3. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 3
 4. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 4
 5. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 5
 6. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 6
 7. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 7
 8. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 8
 9. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 9
 10. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 10
 11. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 11
 12. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 12
 13. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 13
 14. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 14
 15. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 15
 16. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 16
 17. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 17
 18. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 18
 19. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 19
 20. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 20
 21. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 21
 22. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 22
 23. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 23
 24. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 24
 25. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 25
 26. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 26
 27. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 27
 28. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 28
 29. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 29
 30. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 30
 31. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 31
 32. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 32
 33. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 33
 34. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 34
 35. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 35
 36. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 36
 37. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 37
 38. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 38
 39. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 39
 40. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 40
 41. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 41
 42. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 42
 43. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 43
 44. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 44
 45. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 45
 46. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 46
 47. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 47
 48. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 48
 49. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 49
 50. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 50
 51. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 51
 52. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 52
 53. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 53
 54. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 54
 55. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 55
 56. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 56
 57. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 57
 58. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 58
 59. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 59
 60. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 60
 61. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 61
 62. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 62
 63. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 63
 64. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 64
 65. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 65
 66. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 66
 67. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 67
 68. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 68
 69. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 69
 70. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 70
 71. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 71
 72. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 72
 73. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 73
 74. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 74
 75. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 75
 76. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 76
 77. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 77
 78. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 78
 79. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 79
 80. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 80
 81. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 81
 82. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 82
 83. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 83
 84. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 84
 85. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 85
 86. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 86
 87. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 87
 88. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 88
 89. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 89
 90. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 90
 91. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 91
 92. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 92
 93. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 93
 94. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 94
 95. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 95
 96. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 96
 97. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 97
 98. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 98
 99. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 99
 100. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 100
 101. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 101
 102. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 102
 103. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 103
 104. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 104
 105. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 105
 106. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 106
 107. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 107
 108. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 108
 109. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 109
 110. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 110
 111. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 111
 112. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 112
 113. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 113
 114. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 114
 115. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 115
 116. அல்பிரட் துரையப்பா முதல் காமினி வரை – பகுதி 116

No comments:

Post a Comment